O 2TDK

O družbi

2TDK, Družba za razvoj projekta, d.o.o.

Podjetje 2TDK, d.o.o., ki je v 100-odstotni lasti države, je projektno podjetje za razvoj drugega tira s sedežem v Ljubljani. Podjetje je ustanovila Vlada RS marca 2016 z namenom, da bo izvedlo vse potrebne aktivnosti tako v fazi priprave kot izgradnje drugega tira in da bo z njim gospodarilo v času trajanja koncesijske pogodbe.

Model financiranja projekta prek projektnega podjetja je novost v praksi izvajanja investicijskih železniških projektov v Sloveniji, ne pa tudi v tujini. Zaradi obsežnosti projekta je tak model smiseln, saj omogoča razbremenitev državnega proračuna. Ustanovitev projektnega podjetja je prav tako potrebna, ker podjetje 2TDK omogoča soudeležbo zalednih držav ter kandidiranje na nekaterih novih evropskih razpisih, na katerih je mogoče za izgradnjo drugega tira pridobiti do 30 odstotkov evropskih nepovratnih sredstev. Tak način financiranja projekta pomeni razvojni preskok v financiranju javne železniške infrastrukture, podobno kot je pred 20 leti pomenil velik razvojni preskok ustanovitev DARS-a pri gradnji slovenskega avtocestnega sistema. Z uveljavitvijo zakona bodo ustvarjeni pogoji, da nadoknadimo razvojni zaostanek pri modernizaciji železniškega omrežja v Sloveniji, ker bo zakon omogočil pospešeno modernizacijo in nadgradnjo celotnega slovenskega železniškega omrežja.

Koncesija za gradnjo in gospodarjenje z drugim tirom bo projektnemu podjetju podeljena z dnem uveljavitve zakona, in sicer za 45 let. Takrat bo podjetje tudi nastopilo funkcijo investitorja po Zakonu o graditvi objektov – izvedlo bo razpis za gradnjo in po zaključeni gradnji gospodarilo z infrastrukturo v koncesijskem obdobju. Po preteku koncesijske pogodbe bo Republika Slovenija lastnica vse javne železniške infrastrukture, ki sestavlja drugi tir, skupaj z vso opremo in napravami, ki so potrebne za njegovo nemoteno obratovanje.