Drugi tir

Nadgradnja v dvotirno progo

Projekt izgradnje drugega tira predvideva enotirno progo s servisno cevjo ob najdaljših predorih, ki so zaradi nižjih stroškov gradnje običajno manjšega premera. Da bi v prihodnje omogočili izvedbo dvotirne železniške proge Divača-Koper, je vlada sprejela odločitev, da se projekt nadgradi in da servisne cevi najdaljših predorov zgradimo v širini, ki bo omogočala umestitev vzporednega tira nove proge.

Ob gradnji drugega tira bo tako praktično zgrajeno približno 60 odstotkov vzporedne proge. Ocenjena vrednost gradbenih del za izgradnjo drugega tira železniškega proge Divača–Koper je 961 milijonov evrov, kar vključuje predvidene stroške širitve treh servisnih cevi najdaljših tunelih. 

tovorni vlak na dvotirni progi.

Po izgradnji načrtovanega drugega tira bi bilo namreč potrebno obstoječi tir temeljito obnoviti, vendar tudi z obnovo ne bo mogoče izboljšati osnovnih tehničnih karakteristik tira (neustrezen vzdolžni naklon, nizka maksimalna hitrost, dolžina proge, itd.). Obnova je tudi povezana z velikimi investicijskimi stroški, stroški rednega vzdrževanja in obratovanja dveh enotirnih prog pa so višji od stroškov obratovanja in vzdrževanja ene dvotirne železniške proge. Ob tem obstoječi tir v velikem delu poteka preko vodovarstvenega območja vodonosnika Rižana, neposredno mimo stanovanjskih objektov ter prek kraškega roba, ki je zaradi velike koncentracije naravnih in kulturnih vrednot v celoti predviden za zavarovanje kot krajinski park v sklopu Kraškega regijskega parka.

Smotrno je, da se po izgradnji načrtovanega drugega tira le tega nadgradi v dvotirno progo, obstoječi tir železniške proge Divača-Koper pa se opusti in nameni turizmu. Za takšno odločitev, izvedbo dvotirne nove proge in opustitev obstoječe, je potrebna umestitev dodatnega tira v prostor. Gradnja dodatnega tira bi lahko potekala hkrati z izgradnjo drugega tira, za katerega je državni lokacijski načrt že sprejet in tudi že izdano pravnomočno gradbeno dovoljenje.