EN

Domov

Vlada sprejela predlog Zakona o izgradnji, upravljanju in gospodarjenju z drugim tirom železniške povezave Divača – Koper

Vlada je na današnji seji sprejela predlog Zakona o izgradnji, upravljanju in gospodarjenju z drugim tirom železniške povezave Divača – Koper ter ga poslala Državnemu zboru Republike Slovenije v obravnavo in sprejetje po nujnem zakonodajnem postopku.

Cilj predloga zakona je zagotoviti učinkoviti model financiranja izgradnje drugega tira s čim manjšo obremenitvijo javnih sredstev ter čim hitrejšo izvedbo investicije. 

Ob tem pa predlog zakona tudi ohranja in izboljšuje konkurenčni položaja koprskega pristanišča, omogoča čimprejšnji začetek izvajanja pripravljalnih del za izgradnjo drugega tira, ohranja enovit model upravljanja javne železniške infrastrukture, zagotavlja preglednost izvajanja investicije in možnosti za sodelovanje zalednih držav pri financiranju projekta.

Predlog zakona določa pogoje in način izvedbe investicije v izgradnjo drugega tira železniške povezave na odseku Divača – Koper. Ureja tudi upravljanje in gospodarjenje z drugim tirom, projektno podjetje za razvoj drugega tira - družba 2TDK d.o.o. ter uvaja nekatere nove vire za financiranje investicije, ki so povečana uporabnina, pribitek na cestnino, taksa na pretovor v koprskem tovornem pristanišču.

Republika Slovenija je za izgradnjo drugega tira prejela tudi pisma podpore s strani Češke, Madžarske, Slovaške in Poljske, torej zalednih držav, ki uporabljajo tovorno pristanišče Koper za izvoz in uvoz blaga. Madžarska pa je poleg pisma podpore, izrazila tudi namero o kapitalskem vložku v projektno podjetje 2TDK d.o.o.

Zaradi velikosti in zahtevnosti projekta je način njegovega financiranja ključen pogoj za pristop k njegovi realizaciji. Stroge javnofinančne omejitve, vezane na zniževanje deficita države, omejujejo možnosti za njegovo proračunsko financiranje. Zato se je vlada odločila da k financiranju projekta pristopi z uporabo inovativnih finančnih instrumentov, ki jih je uvedel ti. Junckerjev investicijski program Evropske komisije. Predlagana je udeležba partnerskih zalednih držav po načelu javno-javnega partnerstva. S temi državami bodo sklenjene meddržavne pogodbe, ki bodo določale obseg in pogoje njihove udeležbe in bodo ratificirane v Državnem zboru. Za realizacijo projekta bo ključna  podpora Evropske komisije z dodelitvijo nepovratnih spodbud za jedrna transportna omrežja. Tretja komponenta financiranja projekta bo posojilo Evropske investicijske banke z garancijo Evropskega sklada za strateške investicije. Mešanje virov financiranja bo prispevalo k znižanju finančnih tveganj udeležencev v projektu.

Projekt bo izveden s podelitvijo koncesije projektni družbi 2 TDK za izgradnjo in gospodarjenje z drugim tirom, se pravi na podlagi koncesijskega razmerja med RS kot koncedentom in družbo 2TDK kot koncesionarjem. Koncesija obsega koncesijo gradnje ter koncesijo storitev gospodarjenja (po končani izgradnji), obe koncesiji pa predstavljata enovito koncesijsko razmerje. Koncesija se podeli družbi neposredno za obdobje 45 let. Zgrajena infrastruktura bo del javnega železniškega omrežja. Z njim bo upravljal upravljavec javne železniške infrastrukture po Zakonu o železniškem prometu.

Po zaključku koncesijskega obdobja bo javna infrastruktura prešla v last države. Projektno podjetje, ki bo nosilec izgradnje drugega tira, pa mora na podlagi tega zakona ustvariti pogoje za nemoteno financiranje in izvedbo gradnje in za uspešno obratovanje in poslovanje v obdobju eksploatacije in trajanja koncesijske pogodbe.  Vse naloge družba 2TDK opravlja v svojem imenu in za svoj račun. 

Projekt izgradnje drugega tira med Divačo in Koprom je tehnično zrel, saj ima poleg pridobljenih okoljskih dovoljenj in zemljišč tudi pridobljeno pravnomočno gradbeno dovoljenje tako za pripravljalna dela kot za gradnjo nove proge. Pravnomočno gradbeno dovoljenje je bilo pridobljeno v prvi polovici leta 2016 in se bo po sprejemu zakona preneslo na 2TDK, ki lahko začne s pripravljalnimi deli za gradnjo drugega tira: priprava projektne dokumentacije, arheološka izkopavanja, ureditev dostopnih cest, prestavitve komunalnih vodov …

Z izvedbo projekta bodo imeli koristi ne le slovensko gospodarstvo, ampak tudi gospodarstva zalednih držav (Avstrija, Madžarska, Češka, Slovaška), ki so povezana s pristaniščem Koper in predstavljajo izvor oziroma cilj za 70 % pretovora v pristanišču Koper. Pot tovora se bo na odseku Divača −Koper skrajšala iz 44.3 km na 27 km, potovalni čas se bo zmanjšal iz 43-48 minut na 15-21 minut, hitrost vlakov se bo povečala na 100 km/h in zmogljivost  železniške povezave bo narasla na približno 220 vlakov na dan, kar omogoča skupno kapaciteto pretovora preko 41 mio neto ton tovora letno.

Poleg velikega pomena, ki ga ima novi tir za nadaljnjo rast logistične dejavnosti in povezavo pristanišča Koper z zalednimi državami, bo po progi potekal tudi potniški promet. S tem bo zagotovljena ustrezna in sodobna povezava obale s preostalo Slovenijo.

Nadzor nad izvajanjem projekta bo izvajalo pristojno resorno ministrstvo, Ministrstvo za infrastrukturo. Za obravnavo strokovnih vprašanj in svetovanje v zvezi z nadzorom ministrstvu pomaga projektno-finančni svet, sestavljen iz predstavnikov relevantnih ministrstev.

Video izjavo ministra dr. Petra Gašperšiča po seji vlade si lahko ogledate TUKAJ