EN

Domov

Drugemu tiru je Evropska komisija odobrila 109 milijonov nepovratnih evropskih sredstev

Na razpisu Instrumenta za povezovanje Evrope z mešanjem finančnih virov (IPE Blending 2017) smo bili zelo uspešni. Vloga projektnega podjetja 2-TDK je v močni konkurenci drugih evropskih projektov pridobila 109.026.725 evrov za sofinanciranje izgradnje drugega tira.

Projektno podjetje 2-TDK se je prijavilo na evropski razpis za sofinanciranje jedrnih evropskih koridorjev v mesecu juliju 2017. Prvič je šlo za razpis z mešanjem finančnih virov na področju prometa. S tem načelom želi evropska komisija pridobiti dodatne vire financiranja. Komisija s tem ustvarja pogoje, da se proračunska sredstva držav članic in Evropske komisije v čim večji meri dopolnjujejo z drugimi viri: zasebnimi vlaganji, dolžniškim financiranjem ter z inovativnimi finančnimi instrumenti. Vse to bo povečalo multiplikativni učinek vloženih javnih sredstev v investicijske projekte, povečalo koristi deležnikov in znižalo njihova tveganja. To načelo se uveljavlja skozi razpise na različnih področjih evropskih politik, v zadnjem obdobju izrazito tudi na področju transporta in mobilnosti.

Dejstvo, da se je projekt drugi tir uvrstil v močni konkurenci drugih vidnih projektov med najboljše v Evropski komisiji, potrjuje visoko stopnjo pripravljenosti projekta za njegovo realizacijo. Potrjuje tako njegovo tehnično zrelost, ki je izkazana s pravnomočnim gradbenim dovoljenjem, kot tudi finančno zrelost, ki je bila izkazana s pismi podpore potencialnih finančnih vlagateljev v projekt: poleg proračunskih sredstev Slovenije še kohezijskih sredstev, sovlagateljski delež Madžarske in posojila razvojnih bank. Odobritev subvencije pomeni tudi potrditev pravilnosti koncepta financiranja projekta in koncepta javno-javnega partnerstva za njegovo realizacijo. Projekt izkazuje visoko evropsko relevantnost in velike koristi za Slovenijo, regijo centralne in vzhodne Evrope in za celotno Evropsko unijo.

Predmet prijave je sofinanciranje ključnih inženirskih objektov na projektu: predorov T1 do T7 v skupni predračunski vrednosti preko 500 milijonov eur. Stopnja sofinanciranja del iz tega razpisa bo 20 %. Projektno podjetje bo lahko črpalo subvencijo sorazmerno z dinamiko napredovanja del. Odobritev subvencije bo pospešila pristop k realizaciji projekta in prispevala k temu, da bodo v prvi polovici leta 2018 lahko zagotovljeni ostali viri financiranja.

Ob tem, ko je poteklo že dva meseca od referenduma o uveljavitvi zakona o drugem tiru, opozarjamo na to, da odobrenih evropskih sredstev ne bo možno koristiti, dokler zakon ne bo uveljavljen. Dodatni zapleti vezani na uveljavitev zakona rušijo kredibilnost Slovenije in ogrožajo načrtovan začetek glavnih del na projektu v letu 2018.

Pri pripravi vloge za odobritev evropskih sredstev na navedenem razpisu je sodelovalo v širši skupini 30 strokovnjakov iz Ministrstva za infrsatrukturo, Ministrstva za okolje in prostor, državnega inženirja DRI Upravljanje investicij d.o.o, projektantskih organizacij in neodvisnih ekspertov. Pripravljeno je bilo preko 5000  strani dokumentacije, ki je podpirala vlogo. Največji strokovni napor je bil na petih sodelavkah in sodelavcih ministrstva, DRI-ja in 2-TDK, za kar jim je ob odličnem rezultatu potrebno izraziti vse priznanje. Nepovratna subvencija najbolj neposredno razbremenjuje projekt in je s tega vidika ključen vir za pridobitev ostalih virov financiranja.

Skupaj z že odobrenim zneskom subvencije za pripravljalna dela v znesku 44,3 milijone Eur in s predvidenim obsegom prispevka iz kohezijskega sklada v višini 80 milijonov Eur, se projektno podjetje v veliki meri približuje cilju 250 milijonov Eur nepovratnih evropskih sredstev za sofinanciranje projekta. S tem ustvarjamo pogoje, da bo projekt lahko prešel v etapo izvedbe.