EN

Domov

2TDK pospešeno izvaja aktivnosti v povezavi s pridobitvijo 80 mio EUR sredstev evropskega Kohezijskega sklada

Družba 2TDK d.o.o. (2TDK) je skladno z dogovorom z Ministrstvom za infrastrukturo in Službo vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (organ upravljanja) dosegla umestitev projekta Drugi tir Divača – Koper v Operativni program za izvajanje evropske kohezijske politike 2014 – 2020 (operativni program). Spremembo operativnega programa je decembra 2017 potrdila Evropska komisija. Potrditev je omogočila 2TDK pričetek izvedbe aktivnosti, povezanih s postopki za odobritev najmanj 80 mio EUR nepovratnih sredstev Kohezijskega sklada s strani Evropske komisije.

V januarju in februarju 2018 je bila v sodelovanju z DRI d.o.o. izdelana predpisana dokumentacija in v začetku marca 2018 posredovana v pregled JASPERS [1]. Z vključitvijo JASPERS v postopek potrjevanja projekta bo dosežena boljša kakovost pripravljene vloge in posledično hitrejše potrjevanje projekta s strani Evropske komisije.

Dokumentacija je trenutno v fazi usklajevanja. JASPERS se je s projektom Drugi tir Divača – Koper seznanil v postopkih pridobivanja nepovratnih sredstev Instrumenta za povezovanje Evrope 2014 – 2020 (IPE), v višini 44,3 mio EUR in 109 mio EUR. Takrat so strokovnjaki JASPERS opozorili na nekatera tveganja, povezana z izvedbo projekta. Iz predložene dokumentacije za pridobitev nepovratnih sredstev Kohezijskega sklada je razvidno, da so bila izpostavljena tveganja obravnavana in z dodatnimi ukrepi tudi zmanjšana oziroma odpravljena. To bo omogočilo hitrejši pregled dokumentacije in manj dodatnih usklajevanj in dopolnitev pri tistih vsebinah, s katerimi je bil JASPERS že seznanjen v postopkih pridobivanja nepovratnih sredstev IPE. Usklajevanje pa je še vedno potrebno pri tistih poglavjih, ki jih postopki za pridobitev IPE niso predvidevali in so specifična za postopke pridobivanja nepovratnih sredstev Kohezijskega sklada.

Končno mnenje JASPERS (Action Completion Note) pričakujemo v maju 2018. S tem bo izpolnjen še zadnji pogoj za posredovanje vloge Evropski komisiji. Naš cilj je odobritev nepovratnih sredstev iz evropskega Kohezijskega sklada in podpis pogodbe o sofinanciranju do konca novembra 2018. S tem bomo dosegli tudi sinergijske učinke kombiniranja instrumentov, ki jih izvajajo različni direktorati Evropske komisije.


[1] Program JASPERS je partnerstvo za tehnično pomoč med tremi partnerji, tj. Evropsko komisijo, Evropsko investicijsko banko (EIB) in Evropsko banko za obnovo in razvoj (EBRD), ki zagotavlja neodvisno svetovanje državam upravičenkam in jim pomaga pri pripravi večjih kakovostnih projektov, ki jih sofinancirata dva strukturna in investicijska sklada EU (Evropski sklad za regionalni razvoj in Kohezijski sklad) (http://ec.europa.eu/regional_policy/index.cfm/sl/funding/special-support-instruments/jaspers/).