Domov

2TDK je pripravila Investicijski program za pripravljalna dela projekta »drugi tir železniške proge Divača-Koper«

Družba 2TDK je 30. aprila 2018 Ministrstvu za infrastrukturo in Ministrstvu za finance predala Investicijski program projekta. Dokument predstavlja podlago za pričetek pripravljalnih del pred uveljavitvijo Zakona o izgradnji, upravljanju in gospodarjenju z drugim tirom železniške proge Divača – Koper (ZIUGDT) in je pripravljen na osnovi Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju državnih cest in javne železniške infrastrukture.

Naloge investitorja bo do uveljavitve ZIUGDT izvajala Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo, po uveljavitvi zakona pa projektna družba 2TDK. Sredstva za izvajanje pripravljalnih del v vrednosti 52.157.372 EUR so v celoti zagotovljena, 85 % ali 44.333.766 EUR iz evropskih sredstev, 15 % ali 7.823.606 EUR pa iz proračunske postavke lastne udeležbe za evropske projekte na Direkciji Republike Slovenije za infrastrukturo.

20. marca 2018 je bil v Bruslju podpisan dodatek k pogodbi o dodelitvi 44.333.766 EUR nepovratnih sredstev za pripravljalna dela, s katerim sta DRSI in 2TDK pridobili funkcijo izvajalskih teles zadolženih za izvedbo pripravljalnih del, katerega del je tudi gradnja dostopnih cest. Ministrstvo za infrastrukturo bo sprejelo odločitev o pričetku gradnje dostopnih cest, za kar je bila 20. decembra 2017 podpisana pogodba med DRSI in podjetjema Kolektor CPG ter Euroasfalt BIH, takoj po objavljenih izidih glasovanja na referendumu.

Čeprav je cilj Investicijskega programa, da vzpostavi podlago za pričetek pripravljalnih del na drugem tiru, vsebuje vse ključne elemente za oceno investicijskega projekta in investicijske odločitve za projekt kot celoto, vključno z viri financiranja za celoten projekt in načinom poplačila obveznosti.

Po uveljavitvi Zakona o izgradnji, upravljanju in gospodarjenju z drugim tirom železniške proge Divača – Koper bo izdelana končna verzija Investicijskega programa, ki bo predložena v dokončno potrditev in sprejem Vladi Republike Slovenije.