EN

Domov

Zakon o drugem tiru stopil v veljavo

Z objavo v uradnem listu je stopil v veljavo zakon o drugem tiru (Zakon o izgradnji, upravljanju in gospodarjenju z drugim tirom železniške proge Divača-Koper), ki določa pogoje in način izvedbe izgradnje drugega tira železniške povezave Divača–Koper, upravljanje in gospodarjenje z drugim tirom kot javno železniško infrastrukturo, naloge 2TDK - družbe za razvoj projekta, opredeljuje pribitek na cestnino na nekaterih odsekih cestninskih cest in takso na pretovor v koprskem tovornem pristanišču.

Z uveljavitvijo zakona in po sprejemu investicijskega načrta se bo gradnja drugega tira lahko začela, prav tako črpanje 109 milijonov evrov nepovratnih evropskih sredstev, ki so bila pridobljena na razpisu IPE Blending 2017 za gradnjo sedmih tunelov na drugem tiru, podjetje 2TDK, ki ga je vlada ustanovila po vzoru na dobre evropske prakse, pa bo prevzelo vlogo investitorja projekta.

Model financiranja, ki ga predvideva zakon o drugem tiru, zagotavlja manjšo obremenitev javnih sredstev. Finančni viri temeljijo na visokem deležu nepovratnih evropskih sredstev in kapitalskih vložkov Slovenije ter drugih držav, posojila Evropske investicijske banke s poroštvom EFSI in Slovenske izvozne in razvojne banke.

Zakon določa, da družba svoje dejavnosti financira s povečanjem uporabnine za obstoječi in drugi tir, s plačilom za dosegljivost in s prihodki iz gospodarjenja. Za zagotovitev sredstev za financiranje gradnje drugega tira se uvede pribitek k cestnini, ki je namenski prihodek Proračuna RS in se lahko uporabi izključno za zagotavljanje sredstev za drugi tir. Enako velja za takso na pretovor v koprskem pristanišču, ki jo zakon določa kot splošno obvezno javno dajatev, ki se plačuje od vkrcavanja in izkrcavanja tovora.

Zakon o drugem tiru družbi 2TDK nalaga naslednje naloge: pripravljalna dela, finančni inženiring, organizacijo in izvedbo vseh potrebnih gradenj ter gospodarjenje z drugim tirom, medtem ko bodo z njim upravljale Slovenske železnice. Po zakonu je družba dolžna nadzirati izvedbo gradbenih in drugih del ter skleniti vse posle in izvesti dejanja, da zgradi pravočasno, kvalitetno in skladno s predpisi. Roke za izvedbo posameznih del bosta določila koncesijski akt in koncesijska pogodba.

Vlada bo s projektno družbo 2TDK podpisala koncesijsko pogodbo za glavna dela, gradnjo in gospodarjenje z drugim tirom za 45 let. Za pripravljalna dela po zakonu ni potreben koncesijski akt. Po preteku koncesije mora 2TDK državi izročiti v last vso javno železniško infrastrukturo.

Zakon omogoča, da bo nadzor nad projektom med drugimi izvajalo tudi Računsko sodišče, ki sicer ne izvaja nadzora nad gospodarskimi družbami, ki ne upravljajo neposredno s proračunskimi sredstvi. Predvideva se še posebno nadzorno telo – projektno-finančni svet, nadzor pa bo izvajala tudi Finančna uprava RS, medtem ko bo inšpekcijski nadzor izvajal Inšpektorat RS za infrastrukturo. Dodatni nadzor nad izvedbo projekta bo opravljal Projektni svet za civilni nadzor, v katerem so predstavniki civilne družbe.