Domov

2TDK prevzema naloge investitorja projekta drugi tir

Z 21. julijem je začel veljati zakon o drugem tiru in 2TDK, Družba za razvoj projekta, prevzema vse naloge investitorja drugega tira, da se gradnja, po skoraj enoletni zamudi zaradi dveh referendumov o zakonu o drugem tiru gradnja, lahko začne.

Trenutno poteka prenos pogodb, dokumentacije in evidenc od dosedanjega investitorja Direkcije RS za infrastrukturo na družbo 2TDK.

Med drugim tudi prenos pogodbe med Direkcijo RS za infrastrukturo ter podjetjema Kolektor CPG in Euroasfalt BIH za pripravljalna dela, gradnjo dostopnih cest za drugi tir. Po prenosu pogodbe bo podpisan aneks k pogodbi med izvajalcema in 2TDK, sledilo bo uvajanje v delo izvajalca in pričetek gradnje dostopnih cest.

V sklopu pripravljalnih del, za katera so pridobljena nepovratna evropska sredstva v višini 44,3, milijonov evrov, se že izvajajo geološke, hidrološke, krasoslovne in geotehnične raziskave na trasi drugega tira, arheološke raziskave pa se bodo začele takoj po podpisu pogodbe, predvidoma še v mesecu avgustu. Izvedene morajo biti pred pričetkom izvajanja gradbenih del. Ker niso predvidene na vseh dostopnih cestah, bo na preostalih cestah možno nemoteno izvajati gradbena/pripravljalna dela za gradnjo drugega tira, kar pomeni, da izvajalcu pripravljalnih del ne bo treba čakati na dokončanje arheoloških raziskav.

Ob tem je pomembno, da Ministrstvo za okolje in prostor najkasneje v 30 dneh od uveljavitve zakona z odločbo spremeni gradbeno dovoljenja, tako da 2TDK postane investitor gradenj.

Ko bo postal investitor, bo prevzel tudi gradnjo drugega tira in upravljanje s projektom. Do konca letošnjega leta so aktivnosti in prioritete 2TDK v vlogi investitorja naslednje: začetek pripravljalnih del, objava načrtovanih javnih razpisov, izvedba aktivnosti za začetek glavnega dela projekta, zagotovitev 80 milijonov evrov nepovratnih evropskih sredstev iz Kohezijskega sklada, pridobitev poroštva EFSI,zagotovitev posojila EIB in SID banke,kadrovska okrepitev družbe. Do konca leta kadrovski načrt predvideva do dvajset zaposlenih, sedaj jih je osem.

V zakonu o drugem tiru je zapisano, da bo v 30 dneh po uveljavitvi zakona družba 2TDK dokapitalizirana v višini 20 milijonov evrov, ta sredstva so rezervirana v letošnjem proračunu. V 2019 in 2020 pa se načrtuje dokapitalizacija še v višini 179 milijonov evrov.

Trenutno so odprti štirje razpisi, ki jih je še pripravil  dosedanji investitor DRSI, in sicer krasoslovni nadzor pri gradnji drugega tira, naravovarstveni nadzor pri gradnji drugega tira, geološki nadzor pri gradnji drugega tira in monitoring rastlinstva, živalstva in habitatnih tipov pri gradnji drugega tira, kjer ne gre za izdelavo študij, temveč za spremljanje stanja.

Nove razpise za gradnjo bo že izvedel 2TDK. V sklopu pripravljalnih del bosta izvedena še dva razpisa - izdelava PZI dokumentacije in izvedba objektov za premostitev Glinščice. Sledili bodo razpisi za predore, dva viadukta, izvedba zgornjega ustroja tirov in tirnih naprav, električne vozne mreže, ENP Črni Kal, elektro strojno opremo, SV naprav, TK naprav, GSM-R, video nadzor, varovanje ter napajanje, izvajanje geološke in geomehanske spremljave za čas gradnje, izvajanje zunanje kontrole kvalitete, izbira koordinatorja za varnost in zdravje pri delu.