Domov

Raziskave ne predvidevajo dodatnih geoloških tveganj

27,1 kilometrska proga drugega tira bo speljana skozi osem predorov, čez dva viadukta in dva mostova, ki ju bo povezovala galerija. Zgornji del proge bo potekal skozi zakrasele apnence, nato proga v spodnjem delu preide v flišne plasti. Da bi zmanjšali morebitna tveganja in nepredvidljive situacije, predvsem pri gradnji predorov, so bile na priporočilo revizorskih hiš in Evropske komisije, izvajalske agencije Jaspers, narejene dodatne geološke, geomehanske in geohidrološke raziskave na terenu. Dela so bila izvedena v sklopu pripravljalnih del, za katera je Slovenija dobila 44,3 milijonov evrov nepovratnih evropskih sredstev iz razpisa Instrumenta za povezovanje Evrope.

V območju premostitve Glinščice in dostopnih cest je bilo narejeno 47 geomehanskih vrtin skupne dolžine 575 metrov. Deset globokih hidrogeoloških in strukturno geoloških vrtin v skupni dolžini 2260 metrov pa na območju prvega, drugega in osmega predora. Vsa tehnično-operativna vrtalna dela so že končana.

Spremljalo se je tudi stanje nekaterih stanovanjskih objektov in infrastrukture na površini, ki bo v vplivnem območju gradnje, vključno z dopolnitvijo mreže inklinometrov*  z novimi trinajstimi merskimi mesti na območjih osmega predora in nekaterih delih trase.

Opravljene dodatne geološke, geomehanske in geohidrološke raziskave na terenu in pridobljeni laboratorijski podatki ne predvidevajo, da bo prišlo do dodatnih geoloških tveganj in potrjujejo obstoječo geologijo, ki je bila narejena v sklopu izdelave projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja.

Izvajalec del je konzorcij, ki ga sestavljajo  Gradbeni inštitut ZRMK d.o.o., Geološki zavod Slovenije, IRGO Consulting d.o.o., ELEA iC,  GEOINŽENIRING d.o.o., Zavod za gradbeništvo Slovenije in Inštitut za krasoslovje pri Znanstveno raziskovalnem centru SAZU. Izbran je bil  na javnem razpisu, pogodba v vrednosti 3,1 milijona evrov z vključenim DDV je bila podpisana septembra 2017.

V naslednjem  letu bodo strokovnjaki konzorcija po pogodbi izvajali še hidrogeološki, krasoslovni in geotehnični monitoring. Vsi rezultati bodo zbrani in predstavljeni v končnem poročilu septembra prihodnje leto.

*Inklinometri so merske naprave za spremljanje horizontalnih in vertikalnih premikov oz. deformacij.