EN

Domov

Začeli z monitoringi rastlinstva, živalstva in habitatnih tipov na dostopnih cestah

V okviru projekta drugi tir so se začeli izvajati monitoringi, ki so obveza 2TDK, skladna z vsemi dokumenti o gradnji drugega tira, z Uredbo o gradnji drugega tira železniške proge Divača–Koper (DLN), poročilom o presoji vplivov na okolje z dodatkom za varovana območja, okoljevarstvenim soglasjem in gradbenim dovoljenjem. Izdelan je bil tudi celostni načrt okoljskega monitoringa  v času gradnje, ki je določil obveznosti naročnika in aktivnosti, ki so obveznost izvajalca. Na tej podlagi so bila izvedena javna naročila monitoringa rastlinstva, živalstva in habitatnih tipov in z izbranimi izvajalci sklenjene pogodbe.

Monitoringi habitatnih tipov in vodnih organizmov, netopirjev ter ptic že potekajo in so trenutno v različnih fazah. Arheološki monitoring in raziskave pa so se začele z gradnjo dostopnih cest.

Pri monitoringu habitatnih tipov je bil septembra izveden popis začetnega stanja na t. i. odprtih delih trase, kjer bo vpliv gradnje na habitatne tipe. Popis bo v nadaljevanju omogočal spremljanje stanja med in po končanju gradbenih del ter primerjavo z začetnim stanjem. Popis in monitoring habitatnih tipov izvaja Matrika ZVO, pogodba z izbranim izvajalcem je bila sklenjena 31. julija 2019, vrednost pogodbe je 48.000 evrov brez DDV.

Pri popisu in monitoringih netopirjev se bo spremljalo njihovo stanje predvsem z občasnimi ultrazvočnimi popisi blizu delovišča na začetku, sredi in po končanju del ter se jih primerjalo z izhodiščnimi popisi iz leta 2009. Izgubo drevesnih zatočišč netopirjev zaradi poseka gozda se bo poizkušalo delno nadomestiti z namestitvijo 45 netopirnic, uspešnost tega ukrepa pa se bo spremljalo s pregledi netopirnic vsako leto. Pogodba z izbranim izvajalcem Centrom za kartografijo favne in flore je bila sklenjena 15. julija 2019 v vrednosti 18.800 evrov brez DDV.

Pri monitoringu ptic se bo izvedel popis ptic gnezdilk in velike uharice na območju celotne trase, predvsem v dolini Glinščice in na območju Črnega Kala. Metode, s katerimi se bo raziskava izvedla, so že določene, prav tako je v celotno območje umeščenih pet popisnih transektov v skupni dolžini 7.050 metrov in 14 popisnih točk. Popisi se bodo izvajali po časovnici, in sicer bo prvi popis narejen pred pričetkom gradnje, še v času pripravljalnih del in bo trajal sedem dni, trije naslednji popisi po 21 dni bodo med samo gradnjo, zadnji popis, ki bo trajal sedem dni, bo po zaključku gradnje. Izbrani izvajalec popisa je Društvo za opazovanje in proučevanje ptic, pogodba je bila sklenjena 11. julija 2019 v višini 17.115 evrov brez DDV.

Pri arheološkem monitoringu gradbenih del, ki poteka že od začetka gradnje dostopnih cest, je bilo na lokaciji Staje pri Ospu odkrito novo rimskodobno arheološko najdišče. Gre za ostanke dveh rimskodobnih objektov. Južni, slabše ohranjen objekt, najverjetneje predstavlja ostanke stavbe, ki je imela gospodarsko funkcijo, drugi, večji objekt, pa predstavlja ostanke rezidenčne stavbe. V ruševinah objekta so arheologi poleg večje količine rimskodobnega gradbenega materiala in lončenine odkrili tudi ostanke mozaikov (posamezne mozaične kocke, t. i. tessere) in ostanke opečnatih tlakov, na enem od zidov pa tudi ostanke stenskega ometa. Na podlagi do sedaj zbranih podatkov predvidevajo, da gre za ostanke t. i. vile rustike, rimske podeželske vile, ki je bila poseljena verjetno že v avgustejskem obdobju, najmlajše zaenkrat odkrite najdbe pa kažejo, da je življenje v naselbini prenehalo nekje v sredini 1. stoletja n. št.

Lokacija odkritja arheoloških ostalin na lokaciji Staje in pred tem na lokaciji Belice je z današnjega razumevanja prostora precejšnje presenečenje, saj sta obe lokaciji daleč stran od današnjih naselij ali prometnih koridorjev. Vendar je potrebno ti dve lokaciji razumeti skozi rimskodobno uporabo krajine, kjer so se prometnice izrazito prilagajale danostim krajine. Ravno tako sta obe lokaciji na dominantnih pozicijah, prva, Staje, nad Tržaškim zalivom s pogledom proti rimski koloniji Tergeste, druga, Belice, nad Osapsko dolino.