EN

Domov

Monitoring dvoživk na širšem območju drugega tira

Monitoringi oz. spremljanje stanja rastlinstva, živalstva in habitatnih tipov pred gradnjo, v času pripravljalnih, zemeljskih in gradbenih del na širšem območju trase drugega tira železniške proge Divača–Koper, vključno z dostopnimi cestami, so obveza 2TDK na področju varovanja in ohranjanja narave. Kar je skladno tudi z vsemi dokumenti o gradnji drugega tira, z Uredbo o gradnji drugega tira železniške proge Divača–Koper (DLN), poročilom o presoji vplivov na okolje z dodatkom za varovana območja, okoljevarstvenim soglasjem in gradbenim dovoljenjem. Tudi celostni načrt okoljskega monitoringa v času gradnje je določil obveznosti naročnika in aktivnosti, ki so obveznost izvajalca. Na tej podlagi so bila izvedena javna naročila in z izbranimi izvajalci sklenjene pogodbe. Monitoringi habitatnih tipov in vodnih organizmov, netopirjev, ptic, rib in rakov ter dvoživk že potekajo in so trenutno v različnih fazah.

Tako se je monitoring dvoživk pričel v letošnjem letu, izvajal se je v spomladanskem, poletnem in jesenskem času, sledil je življenjskemu ciklu dvoživk na posamezni lokaciji. Kriteriji za izbor opazovanih lokacij so bili prisotnost vodnega telesa (kal, lokev, mokrišče …), pomemben migracijski koridor in bližina tras dostopnih cest. Na raziskovalnem območju je bilo ugotovljeno, da so kali najbolj pomembni vodni habitati za dvoživke. Natančneje pet kalov: Stari kal, kal Beka, kal Sv. Tomaž, kal Nasirec in kal Tinjan. Sama gradnja drugega tira fizično ne posega na območja vodnih teles, izjema je kal južno od Beke, kjer dostopna cesta poteka neposredno ob kalu.

Na raziskanem območju je bila ugotovljena prisotnost osmih vrst dvoživk, in sicer navadne krastače, rosnice, navadnega/robatega pupka, velikega pupka, navadnega močerada, zelene rege, hribskega urha in zelene žabe. Številčno so najbolj zastopane navadne krastače in rjave žabe (rosnica), v vodnih telesih je prisotnih veliko osebkov navadnih pupkov, bistveno manj je bilo popisanih osebkov močerada in velikih pupkov. Poleti na primer je bila najbolj značilna popisana vrsta hribski urh, v jesenskem času pa zelena žaba in hribski urh.

Raziskava tudi nakazuje, da je na območju trase drugega tira in dostopnih cest relativno veliko primernih zimsko-letnih habitatov (npr. območja neposredno ob vodnem telesu, gozdne površine, ekstenzivne kraške gmajne, močvirsko dolinsko dno Osapske reke …), predvsem za rjave žabe in krastače. Najpomembnejši so tisti v okolici vodnih teles, kamor se z gradbenimi posegi drugi tir neposredno ne posega.

V sklopu celoletnega opazovanja je bil izdelan program monitoringa za obdobje celotne gradnje drugega tira. Spremljanje dvoživk je ključno na tistih lokacijah, kjer gradnja drugega tira, vključno z uporabo že zgrajenih dostopnih cest, posega na vplivna območja najpomembnejših vodnih, povezovalnih in zimsko-letnih habitatov dvoživk.