EN

Domov

Odziv 2TDK na Četrto poročilo PSCN

Projektni svet za civilni nadzor nad projektom Drugi tir (v nadaljevanju: PSCN) je v četrtem poročilu, ki ga je pripravil januarja, opozoril na zamude pri projektu. Med drugim je izpostavil, da je priprava državnega lokacijskega načrta za izvedbo dvotirne proge predolga. Pozvali so tudi k prevetritvi Investicijskega programa. V 2TDK nekatere navedbe PSCN ocenjujemo za pavšalne.

PSCN ostaja pri ocenah iz dosedanjih poročil, da projekt ne poteka optimalno, posamezne odločitve po njihovi oceni niso sprejete transparentno in gospodarno, hkrati pa se povečujejo zamude. Prvotno načrtovani rok za vzpostavitev prometa na novem tiru do konca leta 2025 ne bo izpolnjen, so prepričani civilni nadzorniki.

V družbi 2TDK smo pripravili odzivno poročilo, v katerem odgovarjamo, da je takšna ocena projektnega sveta za civilni nadzor podana pavšalno in brez konkretnih navedb. Po trenutno veljavnih terminskih načrtih in po veljavnem Investicijskem programu je do konca leta 2025 namreč predvideno dokončanje del in ne vzpostavitev komercialnega prometa na novi progi. Vzpostavitev prometa je načrtovana za leto 2026.

Prav tako v 2TDK menimo, da je rok možno doseči, ogrožajo pa ga predvsem dolgi postopki javnega naročanja, saj ti trajajo dlje od običajnega in dlje od primerljivih postopkov v drugih državah, delno pa tudi zamiki zaradi situacije ob epidemiji Covida-19.

PSCN pri svojih opazkah žal ne opozarja na dejstvo, da do zamikov vmesnih rokov prihaja predvsem zaradi dolgotrajnih postopkov javnega naročanja in številnih revizijskih zahtevkov, prav tako ne predlaga konkretnih ukrepov za pohitritev teh postopkov, s čimer bi kot »nadzorni organ civilne družbe« lahko pripomogel k hitrejši izvedbi projekta Drugi tir, s tem pa tudi k hitrejši izvedbi drugih infrastrukturnih projektov v državi.

V PSCN so zapisali tudi, da še vedno ostaja odprtih več vprašanj, na primer vprašanje gospodarjenja z izkopanim materialom. Med drugim, navajajo, v Investicijskem programu niso podani ustrezni podatki o strukturi te kombinacije materialov in njihovi količini.

V 2TDK pojasnjujemo, da že dve leti intenzivno izvajamo aktivnosti v zvezi z optimizacijo ravnanja z viški materiala, ki nastanejo pri gradnji predorov. Trditev PSCN, da »se celoten izkopani material obravnava kot ničvreden« ne drži, saj se bo velik del izkopanega materiala ponovno uporabil za betone, nasipe in zasipe.

Investicijski program v sedanji obliki je po oceni PSCN sporen, ključni podatki v njem pa ne držijo več. Kot sporno so navedli tudi utemeljevanje rasti prometa v Luki Koper ob lanskih dveh obdobjih pomembnih restriktivnih ukrepov za preprečevanje širjenja koronavirusa. Dodajajo, da ti ukrepi še dodatno terjajo čimprejšnje noveliranje in pomembne korekcije.

V 2TDK se zavedamo, da je epidemija vplivala na promet v letu 2020, vpliv pa bo gotovo čutiti tudi v letu 2021. Ali bo ta vpliv dolgoročen in ali bo vplival na trende rasti prometa v prihodnjih desetletjih, to je do poplačila investicije v drugi tir železniške proge Divača–Koper, v tem trenutku ne moremo z gotovostjo trditi, dejstvo pa je, da bo na pretovor v Luki Koper, razvoj obalnega gospodarstva, kakor tudi na razvoj celotne logistične panoge v Republiki Sloveniji, pozitivno vplivala izgradnja predmetne proge.

V PSCN so dvotirnost označili za eno od točk, ki najbolj zanima javnost. Prepričani so, da bi morala projektno podjetje 2TDK in ministrstvo javnosti in vladi posredovati verodostojno informacijo o reševanju tega vprašanja, vlada pa znova sprejeti sklep o dvotirnosti ter navodila za njeno takojšnje upoštevanje.

V 2TDK smo v odzivnem poročilu zapisali, da trenutno nimamo zakonskih pristojnosti glede dvotirnosti. Zavedamo se, da bi bilo smiselno ob izgradnji drugega tira izvajati istočasno še posamezne aktivnosti, ki jih bo zaradi tehnologije dela težko (in drago) izvajati kasneje, ko bodo dela na drugem tiru zaključena. Družba 2TDK se aktivno zavzema za pripravo zakonskih in tehničnih podlag, na podlagi katerih bi se v isti časovnici lahko izvajala tudi ta dela.