EN

Domov

Pridobili smo pravnomočno gradbeno dovoljenje Bekovec

Družba 2TDK je dne 1. 3. 2021 pridobila pravnomočno gradbeno dovoljenje za »Ureditev območja Bekovec z nasipavanjem viškov izkopnega materiala, nastalega pri gradnji drugega tira železniške proge Divača – Koper«.

Med izvajanjem del bo pri gradnji predorov izkopanih okoli 4.306.672 m3 materiala v raščenem stanju, od katerega bo pri gradnji dveh predorov zgornjega dela trase izkopan pretežno apnenec in pri gradnji predorov spodnjega del trase pretežno flišni material.  Od  tega  celotnega materiala  je pričakovati tudi material, ki je slabše kvalitete fliš ali apnenec ter določeno količino zemeljskega izkopa iz začetkov predorskih cevi, ki ima status odpadka in je mešanica zemlje, kamenja in mineralov, kar predstavlja nenevarni gradbeni odpadek.

Preostali material, se bo - kot je že vseskozi predvideno v veljavnih okoljskih dokumentih- nasipaval na območje Bekovca, ki se nahaja v zgornjem delu hudourniške grape Krniškega potoka pod naseljem Črni Kal. Grapa je v trenutnem stanju relativno neuporabna, še toliko bolj zaradi hudourniških voda v času večjega deževja. Z neuporabnim materialom in zemeljskim izkopom iz začetnih delov predorov se bo dolina zasula, vsi zaledni hudourniški vtoki bodo zajeti v prepust na dnu doline. Po končanem zasipavanju v maksimalni količini materiala 742.000 m3 se bo površina rekultivirala, in bo pripravljena za ponovno kmetijsko uporabo. Na delu zemljišča bo zasajen oljčni nasad. Krniški potok se bo, skladno z zahtevo vodnogospodarskega  soglasja,  prestavil na višino nasipane površine.

Za ta poseg je morala družba 2TDK v postopku pridobivanja gradbenega dovoljenja pridobiti lastništvo celotnega območja, kar je bilo zamudno in neobičajno dolgotrajno. Razlog je bil ta, da se skoraj 2/3  območja posega  nahaja na sedemnajstih zemljiščih v lasti Agrarne skupnosti Rožar. Na vsakem od teh parcel imajo lastništvo vsi člani agrarne skupnosti, zato je pridobivanje zemljišč v lasti agrarnih skupnosti vedno dolgotrajno in izjemno problematično, ker običajno zemljiškoknjižno stanje zaradi smrti članov in dolgotrajnih postopkov dedovanja v zemljiški knjigi nikoli ni odraz dejanskega stanja lastništva.  V primeru AS Rožar je na vsaki posamezni parceli 69 lastnikov, ki imajo 71 lastninskih deležev, ki pa v zemljiški knjigi niso bili urejeni in odraz dejanskega stanja. Za nerešene deleže je naročnik pridobil skrbnika za poseben primer skladno z Odločbami centra za socialno delo, z ostalimi lastniki, ki so imeli urejeno zemljiškoknjižno stanje so se sklenile pogodbe za ustanovitev začasne služnosti. Postopki so bili še posebno podaljšani zaradi razglašene epidemije, ker v tem času roki za pravnomočnost posameznih odločb niso tekli. 

Nekateri postopki odkupov zemljišč in pridobitev  dokumentov pravica graditi so bili začeti že v letu 2016 pred začetkom delovanja družbe, aktivno pa so se aktivnosti pričele v letu 2019 , ko je družba 2TDK aktivno začela z vodenjem projekta drugega tira. S pridobljenim gradbenim dovoljenjem je naročnik tako pridobil prepotrebni prostor za pričakovani zemeljski izkop iz gradnje predorov, ki je tik pred začetkom izvajanja del.