EN

Domov

Odstranjevanje tujerodnih rastlinskih vrst na gradbiščih

Rast invazivnih tujerodnih vrst rastlin lahko ogroža tako zdravje ljudi kot biotsko raznovrstnost, saj te rastline praviloma nimajo 'naravnih sovražnikov', ki bi ustavili njihovo večinoma škodljivo širjenje. S problematiko se srečujemo tudi na gradbiščih drugega tira železniške proge Divača–Koper.

V okviru monitoringa habitatnih tipov se med drugim nadzira tudi stanje invazivnih tujerodnih rastlinskih vrst. Naročnikova obveza je, da mora te rastlinske vrste redno odstranjevati. Izvajalec monitoringa mora v navodila za ukrepe in morebitno odstranitev tujerodnih invazivnih rastlinskih vrst, glede na vrsto rastline, ki so sestavni del vsakokratnega poročila, navesti:

– način odstranjevanja (mehansko odstranjevanje, morebitno kompostiranje, sežig ali kemično odstranjevanje),

– način začasnega odlaganja morebitnih ostankov rastlin;

– način ustreznega odvoza morebitnih ostankov rastlin;

– dovoljena mesta končne oddaje ostankov rastlin, če so to specializirani prevzemniki teh ostankov.

Posledice pojava ali razrast invazivnih tujerodnih rastlinskih vrst niso zanemarljive in povzročajo težave domorodnim rastlinskim vrstam, jih ogrožajo in vplivajo na biotsko raznovrstnost, vplivajo na zdravje ljudi zaradi povzročanja alergij in poškodb kože, na gospodarstvo in neposredno na višje stroške.

Naročnik je obveznosti ravnanja v takih primerih s pogodbo prenesel na izvajalca gradbenih del na posameznih območjih. Odstranjevanje je lahko mehansko, lahko se kompostira, sežge ali kemično odstrani. Če je odstranjevanje kemično, je treba uporabljati sredstva, ki okolju niso nevarna.

Za to področje je v veljavi Uredba (EU) št. 1143/2014 Evropskega parlamenta in Sveta o preprečevanju in obvladovanju vnosa in širjenja invazivnih tujerodnih vrst, ki velja tudi na območju naše države. Za vse aktivnosti glede te problematike je družba 2TDK sprejela Pravilnik o ravnanju s tujerodnimi rastlinami, ki se upošteva v času gradnje na območju državnega prostorskega načrta oziroma v območju gradnje drugega tira.