EN

Drugi tir

Viri financiranja

 

Poleg začetnih investicijskih stroškov bo moral 2TDK zagotoviti financiranje drugih stroškov, ki bodo nastali v obdobju gradnje. Ti so sestavljeni iz 12 mio EUR operativnih stroškov 2TDK in 32 mio EUR stroškov obresti, nadomestil in drugih potreb. Celoten znesek financiranja v tekočih cenah brez DDV tako znaša 1.194 mio EUR.

Investicija bo financirana z različnimi viri. Največji del naj bi predstavljal kapitalski vložek Slovenije, višina katerega pa bo odvisna od morebitne participacije druge zaledne države. Skupna višina kapitala je ocenjena na 522 mio EUR, od česar pa bo 122 mio EUR Slovenija vložila iz pobranega pribitka k cestnini za tovorna vozila (namenski pribitek na vozila težja od 3.500 kg na določenem avtocestnem koridorju) (»Pribitek k cestnini«) ter 200 mio EUR iz državnega proračuna. V primeru sodelovanja zaledne države bo le-ta prispevala dodatnih 200 mio EUR kapitala, v nasprotnem scenariju pa bo ta delež pokrila Slovenija iz državnega proračuna.

Dodatna sredstva se pričakuje v obliki nepovratnih sredstev EU (250 mio EUR), posojil mednarodnih finančnih institucij (MFI) in SID banke (skupaj 250 mio EUR) ter posojil komercialnih bank (167 mio EUR). Poleg tega bo 6 mio EUR pridobljenih preko povečane uporabnine za uporabnike železniških prog v slovenskem jedrnem omrežju (»Povečana uporabnina«) zbrane v času gradnje.

Viri in uporaba sredstev financiranja v obdobju gradnje v tekočih cenah brez DDV (v mio EUR)

Uporaba Vrednost   Viri Vrednost
Stroški gradnje 1.150   Povečana uporabnina za železnice 6
Operativni stroški 2TDK v času gradnje 12   Nepovratna sredstva EU 250
Obresti, nadomestila in drugi stroški 32   Dolg MFI / SID banka 250
      Dolg komercialne banke 167
      Kapital Slovenije – Pribitek k cestnini 122
      Kapital Slovenije (in zaledne države) - proračun 400
Skupaj uporaba 1.194   Skupaj viri 1.194

 

 

V obdobju obratovanja bo 2TDK svoje aktivnosti pokrival z uporabnino za uporabo drugega tira, Povečano uporabnino in Plačilom za dosegljivost. Slednje predstavlja plačilo Republike Slovenije družbi 2TDK v celotni fazi obratovanja za storitev zagotavljanja dosegljivosti drugega tira za nemoteno izvajanje železniških prevozov, v skladu s principom »brez dosegljivosti, brez plačila« (ang. »no service, no payment«) in v skladu s koncesijsko pogodbo. To plačilo naj bi znašalo 35 mio EUR na leto v tekočih cenah (cene v letu 2026) in bo financirano iz novo uvedene takse na pretovor v koprskem tovornem pristanišču (»Taksa na pretovor«) in pribitka k cestnini za težka tovorna vozila na določenih delih slovenskega avtocestnega omrežja (»Pribitek k cestnini«). Projekt bo tako v celoti financiran s strani uporabnikov infrastrukture, tj. prevoznikov tovora po cesti, železnici in skozi Luko Koper. Projekt je prav tako upravičen do podpore EU, hkrati pa je finančno vzdržen.