Železniška infrastruktura

Železniška infrastruktura

Javna železniška infrastruktura so objekti in naprave, potrebni za nemoteno odvijanje javnega železniškega prometa ter pripadajoča zemljišča, ki funkcionalno služijo njihovi namenski rabi. Javna železniška infrastruktura je grajeno javno dobro v lasti države in se uporablja na način in pod pogoji, določenimi z Zakonom o železniškem prometu in na njegovi podlagi izdanimi predpisi.

Železniško omrežje v Republiki Sloveniji je dolgo 1208 kilometrov, od tega je 876 kilometrov enotirnih in 332 kilometrov dvotirnih prog. V skladu z nacionalno kategorizacijo prog imamo v Sloveniji 613,5 kilometra glavnih in 594,5 kilometra regionalnih prog.

Ministrstvo za infrastrukturo

Strokovne in upravne naloge, ki se nanašajo na razvoj in investicije na področju železniške infrastrukture, opravlja Direktorat za infrastrukturo, ki deluje v okviru Ministrstva za infrastrukturo.

www.mzi.gov.si

Direkcija RS za infrastrukturo

Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo je organ v sestavi Ministrstva za infrastrukturo. Med drugim je zadolžena tudi za gradnjo, nadgradnjo, obnovo in vzdrževanje javne železniške infrastrukture; opravlja tudi druge naloge, določene z zakoni in podzakonskimi predpisi, ki urejajo javno železniško infrastrukturo.

www.di.gov.si

Javna agencija za železniški promet

Javna agencija za železniški promet je samostojna pravna oseba javnega prava, ki opravlja naloge varnostnega organa, zagotavlja nediskriminatoren pristop do železniške infrastrukture in izvaja ukrepe v zvezi z uporabo tehničnih specifikacij za interoperabilnosti (TSI).

www.azp.si

Slovenske železnice – Infrastruktura, d.o.o

Slovenske železnice – Infrastruktura, d.o.o., je v skladu z Zakonom o železniškem prometu, upravljavec javne železniške infrastrukture. Družba ima z Republiko Slovenijo sklenjeno pogodbo za vzdrževanje in gospodarjenje z javno železniško infrastrukturo ter pogodbo za vodenje prometa na njej.

www.slo-zeleznice.si/sl/podjetje/infrastruktura

2TDK, d.o.o.

2TDK, d.o.o. pripravlja ekonomsko-pravne podlage ter opravlja finančne, pravne, poslovne in druge storitve za pripravo in izvedbo projekta izgradnje drugega tira železniške povezave Divača–Koper.

DRI upravljanje investicij, d.o.o.

DRI upravljanje investicij, d.o.o., v skladu s t.i. »in-house« pogodbo, sklenjeno z Direkcijo RS za infrastrukturo, opravlja naloge inženiringa pri investicijah v javno železniško infrastrukturo. 

www.dri.si